Dessa allmänna villkor gäller för Hybrid Fitness med organisationsnr 8203232411 och aktviteter som säljs genom företagets e-handelsplats hybridfitness.se

Vid försäljning till konsument tillämpar Hybrid Fitness de lagar och regler som gäller vid Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59. DHL).

Beställning av Hybrid Fitness

Beställning av aktivitet enligt ovan ( vidare nämnd aktivitet ) sker via hybridfitness.se.

Beställningen av aktivitet är bindande. För att en aktivitet skall vara bindande för Hybrid Fitness så ska beställningen skriftligen ha bekräftats via e-post från oss.  (s.k.orderbekräftelse).

Avbokning och ångerätt

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du ingick avtalet.

Och du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt för aktiviteten. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar men före aktivitetsstart , debiterar vi en administrationsavgift:

– senast en vecka före start 30% för en kurs

– senare än en vecka före kursstart, halva avgiften

Då aktivitet enligt ovan är påbörjad, så har kunden ingen rätt att avboka sin aktivitet.

Hybrid Fitness reserverar sig för rätten att annullera en aktivitet vid för få deltagare. I sådant fall flyttas kunden automatiskt fram till nästkommande aktivitet, eller om så önskas från kunden återbetalas hela aktivitetens avgift.

Förlängning av aktivitet

Kunden ersätts ej om denne själv får förhinder att närvara eller fullfölja sin aktivitet. Kunden som har av särskilda omständigheter inte kan nyttja sin aktivitet kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som aktivitet ej kan nyttjas. Godtagbara skäl för förlängning av aktivitet är skada, sjukdom, ( krävs läkarintyg ) eller graviditet. Ansökan om förlängning av aktivitet mailas till info@hybridfitness.se.

Kundregister

Godkännande av köpvillkoren innebär att du samtycker till att dina uppgifter registreras i vårt kundregister. Dessa kommer inte att överlåtas till tredje part. Registret är till för att kallelser och tex fakturering ska kunna ske effektivt, samt för att kunna informera gamla och nya deltagare om pågående eller kommande aktivitet samt nyheter. Vill du inte ha information från Hybrid Fitness, vänligen meddela oss via e-post info@hybridfitness.se

Köp och betalning

Betalning sker genom säker betalning via Payson och deras avtal kan du läsa här: https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/

Efter köp skickas automatiskt en preliminär orderbekräftelse till dig via e-post förutsatt att du lämnat rätt e-postadress. Detta är ditt kvitto. Du kan då kontrollera vad du beställt från oss, om något blivit fel eller om du vill ändra något. Kontakta då oss via e-post snarast på info@hybridfitness.se

För att betala hos oss måste du vara minst 16 år, i annat fall skall detta ske i samtycke med målsman.

Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och tekniska fel utom företagets kontroll. Samtliga priser är inklusive moms.

Ansvar för hälsotillstånd olycksfall, ägodelar mm

Kunden ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att kunden, utan risker, kan delta i aktiviteter hos Hybrid Fitness.

Om Hybrid Fitness personal anser att det föreligger en säkerhetsrisk för kunden har denne rätt att inte låta dig deltaga på aktiviteten.

Hybrid Fitness ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning. Ej heller för skador på, med eller andra personers tillhörigheter. Hybrid Fitness  ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra kunder eller andra personer. Vi rekommenderar kund att teckna egen olycksfallsförsäkring

Trivsel, föreskrifter och uteslutning mm

Det åligger kunden att informera sig om vilka föreskrifter och regler som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra kunder och att följa gällande säkerhet och ordningsregler/föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Hybrid Fitness.

Kund skall följa anvisningar som är givna av Hybrid Fitness personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning. Kund ska använda lämplig träningsutrustning, dvs kläder och träningsskor. Kontakta Hybrid Fitness personal om man finner att någon utrustning är i oskick som kan medföra skada på person och/eller egendom samt meddela Hybrid Fitness om någon av reglerna inte följs av annan kund.

Hybrid Fitness personal har rätt att stänga av kund för viss tid eller säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot säkerhet eller ordningsregler eller anvisningar givna av Hybrid Fitness personal. Återbetalning gäller ej av aktivitet om detta sker.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår webbplats.

Aktiviteter samt övrig information om tjänster och villkor som anges på vår webbplats kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Hybrid Fitness är inte ansvarig för försenad prestation orsakad av omständighet utanför Hybrid Fitness rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är – utan att utgöra fullständig förteckning – strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än två månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.